Arbetsmetodik

Psykosyntes

Är en transpersonell form av psykologi som omfattar sinnet, känslor, kropp och själ. En självklar ingrediens i psykosyntes är mindfulness där närvaro och acceptans utför en grund för självutveckling. Jag lyfter alltid fram det friska inom individen, och psykosyntes är en metod för mänskligt växande, en fortlöpande process för att integrera alla delar av oss till en harmonisk helhet eller syntes. Psykosyntes grundades nästan för 100 år sedan av Roberto Assagioli, psykiatriker och elev till Freud som bröt sig loss från psykoanalys och inkluderade inspiration från religion, filosofi och den moderna medicinen i sitt arbete. Fokus ligger på viljan, roller, attityder, övertygelser och mål. Psykodynamiska metoder används för att utforska barndomsminnen och upplevelser som kan påverka de problem vi står inför idag. Men också inslag av bl.a. KBT, ACT, schematerapi och gestaltterapi.

Psykodynamisk terapi

Är ursprungligen baserad på psykoanalysen men har utvecklats sen dess genom andra behandlingsmetoder som etablerats på vägen. En utgångspunkt är att individens livshistoria (speciellt barndomen) har en stor betydelse för det nutida livet och när smärtsamma händelser gör sig påminda tar vi till omedvetna försvar som ofta leder till olika sjukdomssymptom t.ex. ångest, depression, missbruk, fobier eller tvångstankar. Syftet med terapin är att bearbeta grundorsaken till att symptomen uppstått. Hälsa uppnås då individen blir medveten om sina relationsmönster, varför individen handlar som hon gör och inser att det finns möjlighet att välja.

KBT

Är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där vi arbetar med att förändra tankar-känslor-beteendemönster som fungerar sämre för oss och därmed leder till psykiskt lidande och problem. Vi undersöker och kartlägger tillsammans hur mönstret av tankar-känslor-beteende hänger ihop i olika situationer och hur dessa mönster leder till sämre mående och fungerande. Psykoedukation är ett återkommande inslag i terapin och innebär bl.a. att individen får lära sig mer om de problem/symtom man har och möjliga strategier att arbeta med dessa problem. Därför är hemuppgifter ett viktigt redskap i KBT och blir en länk mellan sessionerna som ger möjlighet att förändra samt träna på det man behöver för förändring.

Gestaltterapi

Människan ses som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen. I gestaltterapin är dialog och kontakt – både med dig själv och omgivningen centrala teman och metodiken är till stora delar upplevelsebaserad. Jag som terapeut arbetar med utforskande samtal, bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet och guidade meditationer (mindfulness eller medveten närvaro).

ACT

Är en förkortning för Acceptance and Commitment Theraphy och uttalas som engelskans ”act”- agera. ACT används både privat och enskilt, som inom arbetslivet för att lindra stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Sammanfattat handlar ACT om två saker:

1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet.

2. Ta konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

Tekniken hjälper dig att leva i nuet genom mindfulness-övningar samt att se på helheten. Huvudfokus är att lära sig acceptera både smärta och glädje samtidigt, göra val som bidrar till ett mer meningsfullt liv.

Schematerapi

Utvecklades med hjälp av influenser från bl.a. anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori. När vi inte får våra känslomässiga behov tillfredsställda under uppväxten så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet. Vi utgår från emotionella kärnbehov som alla människor behöver få tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt under vår barndom och uppväxt.

⁃ Trygg anknytning

⁃ Autonomi/självständighet

⁃ Frihet att uttrycka sina känslor och att vara behövande

⁃ Spontanitet och lekfullhet

⁃ Realistiska gränser och självkontroll

För att finna vad vi själva har för problematiska scheman fyller man i ett formulär och kartlägger hur det har sett ut tidigare i livet och arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag.

18 scheman har utvecklats utifrån barnets emotionella kärnbehov som inte blivit bemötta på ett tillräckligt bra sätt. Här är några exempel på olika scheman:

⁃ Övergivenhet – instabilitet

⁃ Misstänksamhet – utnyttjad

⁃ Emotionell deprivation

⁃ Skam – oduglighet

⁃ Social isolering – utanförskap